درباره گروه نامیت

با گروه نامیت آشنا شوید، مجله بازاریابی و مدیریت بازار نامیت در مورد طراحی رسانه های بلیغاتی، تیزرهای تبلیغاتی، اگهی های بازرگانی، برندسازی و شعار برند مطالبی را جمع آوری کرده است.